Научи се да се запознаваш красиво!

 
 Жаргон и акроними
Термин Описание
PU
Pick-Up / пикап. Буквален превод: "Случайно запознаване с цел секс.". Целият процес на намиране и запознаване с девойки, привличане, сближаване и секс, като това става максимално бързо и с минимум загуба на пари, време и усилия. В последно време, пикапът изгуби това си свое първоначално значение и се превърна в нов стил на живот. Пикапьорът, това е мъж, който умее да се харесва на момичетата и знае какво трябва да прави за това.
PUA
Pick-Up Artist - така нареченият "пикапьор". Мъж, който знае какво иска от жените и умее да го постига по най-бързия и приятен начин.
PUG
Pick-Up Guru - като PUA, но една идея по-добър и усъвършенстван.
PUM
Pick-Up Master - най-добрия сред на-добрите пикапьори...
target
Девойката, която е приятно да бъде съблазнена. Целта на пикапьора.
Approach
Подход към девойката, запознанство и сближаване. Съществуват различни разновидности, например: street apprach, club approach, beach approach и т.н.
Attraction Привличане. Начинът по който ти ставаш привлекателен за едно момиче. Тя те отделя от всички останали. За нея ти си уникален и неповторим. Хубава основа за това да започнеш да се сближиш с нея.
AIDA Attention — Interest — Desire — Action (Внимание – Интерес – Намерение – Действие) - четирите основни етапа при пикапа.
По-подробно ТУК
NLP / НЛП
Neuro Linguistic Programming / Невро-Лингвистично Програмиране
НЛП е създадената през 1975 г. в САЩ от група психолози (Дж. Гриндер, Р. Бендлер, Р. Дилтс, Дж. Делоазие и др.) методическа концепция за скрито влияние върху човешкото мислене. Първоначално НЛП се базирало на шаблони на ефективна психотерапия (главно, хипноза), във връзка с което и до ден днешен измежду специалистите по НЛП преобладават психотерапевти. Съвременното НЛП е ориентирано към търсенето на усреднени, общи последователности на мислителните процеси при различни хора в процеса на взимане на решения (такива последователности в НЛП се наричат “стратегии”). Упоменатите последователности, сравнително лесно могат да бъдат приложени към индивидуалното и масовото съзнание, подбуждайки отделните индивиди и големи групи от хора към запрограмирани реакции. При това, прилагането на определени реакции е неочевидно, скрито – то може да бъде сравнено с такива неосъзнати от болшинството хора понятия / поведенчески стимули като предрасъдъци, “наложило се мнение”, импулсивни действия и решения, неосъзнат емоционален отговор на определени думи.
Suggestion / Внушение
Кратки изрази и фрази, които се дават на човек, когато той е в променено състояние на съзнанието (транс).
Всички думи преди внушението или след него са за промяна състоянието на човека, по такъв начин, че неговото подсъзнание пряко, без осмисляне да въприеме това внушение.
Метафора История с НЛП натовареност. Или просто история. Ако трябва да сме искрени, всички истории незавсимо кой, къде, кога и на кого ги разказва са с НЛП-натовареност. Но това изобщо не ни притеснява. Ние просто го използваме. ;) Метафората е подобна на приказка. Приказките също са метафори. Има метафори с различни цели. Когато метафорите се разказват, страничният резултат понякога е това, че някои части от текста се запомнят малко по-добре от други, така да се каже - правят впечатление. Именно тези изрази, които правят дълбоко впечатление на слушащия се наричат с кратката дума - внушения. Когато метафорите се разказват или просто се използват, в слушащия могат да настъпят и по-дълбоки промени, свързани с неговото виждане върху определени аспекти на вътрешният му свят - това понякога може да се изрази дори и в промяна на неговите вътрешни убеждения за едно или друго нещо. Когато се използват метафори като страничен резултат се явява и: въвеждане на информация пряко в подсъзнанието, без тя да се обработи от съзнанието; преодоляване на вътрешни ограничения; ненатрапливо поднасяне на нова гледна точка; човека може изведнъж, съвсем случайно, да разбере, че проблемът му съвсем не е нов и за него отдавна има решение; за да предизвикаш състояние (например, сексуална възбуда) и т.н.
Frame / Рамка Вземете едно химикалче или моливче и се опитайте да нарисувате каквото и да е цвете. Получи ли се? Сега го погледнете - цвете като цвете, нали. А къде се намира то? - В градина, на полето, във ваза, в стая, до река, в ръката на някой или е просто върху белия лист? В зависимост от това къде го виждате това цвете, къде ви е удобно да си го представите, отношението ви към него се променя. И ако вие предпочитате да си го представите в ръката на някой, то вие на това цвете, което сте нарисували, ще реагирате по именно този начин. По този начин вие си слагате рамка (frame), или определен контекст в който това цвете да стои.
Reframing А сега си представете, че това цвете, което току-що си нарисувахте не е в ръката на някой, а е на гробището. И с една черна лента около него. Как е? Ами ако е това цвете е част от свадбен букет? Промени ли ви се отношението към вашето цвете? Ами това е рефрейминг. Когато промениш контекста на нещо, което си свикнал да приемаш по един начин, то вече го възприемаш по друг. "Лизане на близалки" също е рефрейминг.
pattern / шаблон 1. Шаблон се нарича моделът на поведение, приет в конкретната ситуация или съобщество. Всеки човек има в запас по няколко стотин шаблона за всяка възможна ситуация и броя на шаблоните расте наред с придобиването на житейски опит.
2. Израз или изречение с НЛП натовареност, чрез които девойката лесно да може да се обърка и в оптималния случай да се разсмее. Може и да се замисли, но по принцип това не е чак толкова приятно.
По-подробно ТУК.
PD / РШ Pattern Disruption / Разрив на Шаблона - действие, което се различава от общоприетия модел на поведение. Чрез РШ пикапьора създава необичайна ситуация попадайки в която момичето няма готов модел на поведение и буквално не знае какво да прави. Тук е добре пикапьорът да е внимателен и да се докосва само до онези места от тялото на момичето, където на нея и е приятно. Важно е той да се държи така, че тя да му се довери.
По-подробно ТУК.
Opener Фраза, с която започваш комуникацията с момичето.
Rapport / Рапорт Процес на създаване и поддържане на комфортно състояние между събеседниците по време на разговор. Установяването на рапорт е много важен етап от пикапа и се прави по време на сближаването с девойката. Пък и почти по всяко време. Рапортът е важен. И не по-малко важно е да знаеш границата. Например да прекратиш рапорта рязко. тогава момичето ще усети, че когато си направил това, в нея остава усещането за пустота. И сама започва да повтаря всяко твое движение. С две думи - здравословно е.
По-подробно ТУК.
Подстройка Съществуват различни подстройки - подстройка под поза, подстройка под жестове, подстройка под дишане и т.н.. Подстройката представляза точно копиране на всичко, което прави девойката. Това също е вариант. По-скоро идеята при подстройката е Подстройката спомага за създаване на добър рапорт.
По-подробно ТУК.
close
(*close, @close, #close)
В края на всеки pick-up идва момент, в който трябва да вземем телефон и да си тръгнем - това е CLOSE. Затварянето на сделката - да я целунеш, да и вземеш номера, да уредиш среща...
В зависимост от знака поставен пред термина, той може да означава завършване на пикапа с целувка, с взимане на e-mail, ICQ номер.
Зачот Знак за това, че целта е постигната. Положителен резултат. Някои изпити се взимат със зачот - или си го взел или не си - няма оценка. В нашия контекст "зачот" означава достигане на поставената цел. Грубо казано - свалих ли я или не. Много често се приема, че зачот е постигнат когато спиш с девойката.
3s / 3s rule Правилото на 3-те секунди. Според това правило, всеки пикапьор трябва да подхожда към девойката в рамките на 3 секунди след като я е видял. В противен случай започват да се появяват колебания, вътрешен диалог и в крайна сметка или се отказваш или подхождаш с нагласата, че вече си отсвирен.
AFC Average Frustrated Chump - Средностатистически обезсърчен глупак.
С този термин наричаме хората, които са пълни загубеняци, страхуват се да се запознават с момичета, не работят в/у себе си за да премахнат тези отрицателни черти.
bAFC Below Average Frustrated Chump - По-зле от горното. наистина "сдухан", свит, срамежлив човек.
WBAFC Way Below Average Frustrated Chump - Най-зле от всичко - абсолютната крайност.
rAFC Recovering Average Frustrated Chump - човек, който осъзнава, че е AFC и предприема мерки да коригира това.
AMOG Alpha Male Other Guy
Ситуация при която сте изправен в директно съперничество срещу друг PUA.
Anchor / Котва Термин от НЛП. Котвите могат да бъдат визуални, слухови, но най-често са кинестетични. Котвата е физическо докосване, което да бъде асоциирано с емоционалното състояние в момента на поставяне на котвата. При извикване на вече поставена котва, човек преминава в емоционалното състояние, в което е бил по време на поставяне на котвата. Например, котва на оргазъм се поставя най-добре с език. И следващият път когато поставите езика си на определено място от тялото на момичето, ще се задейства закотвеното състояние на оргазъм.
GF Girlfriend - Интимна приятелка, гадже
BF Boyfriend - Интимен приятел, гадже
BFD Boyfriend Destroyer - Действия и думи, чрез които пикапьора цели да понижи значимостта на BF за девойката и да я накара да забрави, че е обвързана.
Примери: BFD I и BFD II
BS / Bitch Shield Термин използван за описание на поведението на девойка, когато се държи студено и пренебрежително с цел да обезкуражи и разкара пикапьора.
C&F / CF Cocky & Funny - Поведение на пикапьора при което той е самоуверен и забавен. Да я базика, да се шегува с някого или с нещо, да хиперболизира хумористично способностите и възможностите си. Също така бъзикане на момичето с доста пиперлив или сексуално насочен хумор.
CB cockblock - когато заради някаква пречка девойката загубва интерес към пикапьора.
E&E / EwE Eject & Explain / Eject-with-Explanation - Измъкване от дадена ситуация с обяснение, което ви оставя вратички за връщане в живота на девойката.
EC Eye Contact - визуален контакт. Много важен преди подход към девойка.
FB Fuck Buddy - девойка, с която нямате други отношения освен периодични срещи за секс.
FPC First Phone Call - първо телефонно обаждане след като е взет номера на девойката.
FR / ПО Field Report / Полеви Отчет - разказ в най-големи подробности за протичането на един pick-up.
FUG Fucking Ugly Girl - наистина ОТВРАТИТЕЛНА жена. По десетобалната - 0.
HB Hot Babe - много кравива девойка. По десетобалната - 7 или 8.
SHB Super Hot Babe - много кравива и секси девойка. По десетобалната - над 8.
HTG Hard To Get - Тук вече направо нямаме думи ;)
Кокон Случвало ли ви се е някога така да се заговорите с момиче, че просто да се гледате в очите, оживено да говорите или едновременно да мълчите. просто да усетите почти физически пространството в което сте и тогава нищо друго да няма значение, освен вие самите. дори и думите и звуците наколо не чувате. И да се освестите едва след няколко минути? Ами, това е кокон. С други думи казано - вашето лично пространство. И ако с момичето взаимно се допуснете във личното пространство на всеки, и се създаде едно общо пространство. И ако сте успели да си представите това, за което говорим, то значи поне малко сте разбрали какво е това кокон. ;)
Kino Кинестетична близост (физически докосвания) с цел привеждане на девойката във възбудено състояние и предизвикване на желание за секс от нейна страна.
LDR Long Distance Relationship - връзка/взаимоотношения с девойка на голямо разстояние.
LTR Long Term Relationship - дъглосрочна връзка, гадже.
MLTR Multiple Long Term Relationships - две или повече дългосрочни връзки. Полигамия.
LJBF / ХОП Let's Just Be Friends / Хайде да Останем Приятели - ситуация при която девойката отблъсква опитите на пикапьора за създаване на интимни отношения. Един вид отсвирване.
LSE Low Self Esteem - ниско себеуважение, ниско самочувствие. Всеички AFC имат LSE.
Neg / Neg-hit Oтрицателна забележка или коментар относно външния вид на девойка с цел да й бъде смъкнато самочувствието и да бъде създаден интерес, когато девойката разбере, че си безразличен към "красотата" й.
В повечето случаи това е комплимент, но в същото време с лек бъзик. Тя е доволна, ама не съвсем и се чуди харесваш ли я или я бъзикаш.
По-подробно ТУК (точки 2.3 и 2.8).
shit test Действие или въпрос от страна на девойката, с което проверява мисленето на пикапьора и спрямо оценките на тези тестове гради впечатления и решава дали ще легне с него.
State Моментното състояние на духа и съзнанието. За успешен пикап винаги трябва да си в позитивен state.
pivot Девойка (с която вече сте ХОП), която можете да използвате за да си вдигнете ранга пред потенциален target.
Терминът се използва и за девойка, която е направила ХОП и пикапьора цели да изчука всичките й приятелки, което ще предизвика желанието й да бъде с него.
БД / Близо-Далеч Това е техника на контрастно редуване на отношението на пикапьора към девойката. Например днес се държи наистина мило с нея, а на другия ден е студен и безразличен. Следващата седмица отново е мил и весел с нея.
По-подробно ТУК.
RTFM! Read The Fuckin' Manual! - Без да превеждам буквално - четете ПРЕДИ да задавате глупави въпроси! ;-)

 

Кулинарна книга  
RTFM Жаргон и акроними
  Когато момичетата са две
10 заповеди на пикапьора
  ...Съвети от мен:
  За пикапа от Сергей Горин
  Запознанство в интернет (сближаване)
  Как да имаш любимата жена
  Съветите на стария Казанова
  Как да използваме лицемерието
Самозалъгването.
Някои признаци на симпатия:
Усмихни се!
Как да се програмира партньора да произнесе “ДА”
10 заповеди на пикапьора
Заповеди на пикапьора по Медисън
Често задавани въпроси
Шаблони