Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Техника за пренасяне на влюбеността

1. Организирайте контекст на общуване с партньора, когото вие имате намерение да влюбите в себе си (по-надолу в текста – партньор А), за което: създайте интимна обстановка с меко осветление, романтично тъжна музика и т.н. Погрижете се за това никой да не ви пречи.

2. Създайте рапорт с партньор А на ниво съзнание и на ниво подсъзнание, за което:

а) признайте своята вина (в това число и несъществуваща) за всичко минало, настояще и за една година в бъдеще;

б) наругайте се за всички ваши достойнства и похвалете партньор А за неговите недостатъци;

в) подстройте се към позата, дишането, движенията, интонацията, вътрешния ритъм и преживяванията на партньор А.

3. Помогнете на партньор А максимално да се потопи в преживяване на влюбеност, свързана с нейния (неговия) сексуален партньор (по-нататък партньор Б), отбелязвайки само положителни аспекти на това преживявание, за което:

а) говорете за партньор Б само хубаво;

б) положително оценяйте чувствата на партньор А към партньор Б, достатъчно неопределено изкавайки за времето на проява на тези чувства, така че да свързвате чувствата от миналото със ситуацията “тук и сега”.

4. Водене:
а) променяйки своите собствени поведенчески функции, които вие сте използвали за подстройка, предизвикайте в партньор А ускорено и учестено дишане, желание да си затвори очите, проява на безсъзнателни движения от типа на потръпване;

б) вербализирайте предполагаемите от вас прояви на чувства на парньор А към партньор Б и на този фон вербализирайте отделни аспекти от наблюдаваното от вас “тук и сега” поведение на партньор А и започнете внимателно и меко да се докасвате до тялото на партньор А, постепенно разширявайки зоната на докосвания;

в) искрено се възхитете от партньор А, а в случай на откровено ласкаене използвайте кавички “от лицето на партньор Б” (“и той би могъл да се радва на това, че ти толкова пълноценно умееш да чувстваш живота, възбуждайки се още по-силно”). Ако вие познавате партньор Б, внимателно обрисувайте при това отделни аспекти от нейното (неговото) невербално поведение.
Не оформяйте нито едно от изказванията си от първо лице – говорете само от лицето на партньорите А и Б.

5. Възползвайте се от резултатите така както искате:
а) или “тук и сега”, правейки пряка подстройка към бъдещето ако разчитате на по-продължителни отношения;

б) или рязко върнете партньор А към реалността, давайки отрицателна оценка на неговото (нейното) поведение “тук и сега” от първо лица, ако искате да предизвикате в партньор А чувство за вина, преживяване на депресия и т.н. Техниката изглежда дълга и сложна, но реално се изпълнява за 3-5 минути.

(с) Сергей Горин.“Хипноза – техники находки”, част 1.

Основи на НЛП
  Калибровка
  NLP – Какво, Защо и Какво от това?
  Рапорт
  Техника за пренасяне на влюбеността
Оперативна
BoyFriend Destroyers
Шаблони