Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Калибровка

Момчета, закалибрихме вече!

Сега ще стане дума за най-необходимия за пикапьора навик. Навикът за калибриране. Калибровката е жизнено необходима за “настройката” на конкретния човек и е незаменима при запознаването с вътрешния свят на човека. Ще започна с малко теория.

Самият процес на калибровка е прост до безобразие – просто е необходимо малко по-добре да виждаш, слушаш и чувстваш. Съответно, какво ще слушаш, как ще гледаш и къде ще чувстваш лежи изцяло на твоята съвест. Откъде изобщо се е появила калибровката? Най-вероятно, много отдавна, един мъдър човек е забелязал, че когато на човек му е тъжно, той не се смее с цял глас. След това, след много хилядолетия се е появило НЛП. В НЛП се е появила пресубпозицията “Съзнанието и тялото са единна (кибернетична) система”. Тази пресубпозиция ни казва, че всички мислителни процеси на човека намират отражение в неговата физиология и тези процеси могат да бъдат строго уникални. Към тези процеси условно съществуват два подхода – подход “от психологията към физиологията”, ярък пример за който са трудовете на А. Лоуен; втория подход – от физиологията към психичните процеси, типичен пример – “Езика на тялото” на Алън Пийз. Първият подход е по-научен и може да се каже по-точен. Вторият подход е просто събиране на някакви обобщения, подхождящо в една или друга степен за много хора. Първият подход е подхода на Телесно-Ориентираната Психотерапия, вторият – Практическа Психология.

Ще започнем с тези калибровки, които всички лесно отличават и плавно ще преминем към по-специализираните методики. Съгласно старата традиция ще започна от невербалните (безсловесни) методики и ще приключа с вербалните.

Калибровка на общото настроение

Понякога се получава така, че настроението се предава на твоето тяло, независимо от това дали искаш или не. С този метод на калибровка не можеш нищо да калибрираш свръхточно, можем само да говорим за добро или лошо състояние (в НЛП това се нарича К- и К+, то ест, негативна и позитивна кинестетика). Отличителните признаци на това състояние са – общата свитост на тялото, стремежа на мускулните групи и крайности да се свият и да заемат колкото се може по-малко място. Илюстрация – седни на стол, заври си стъпалата под стола, прегърни си коленете с ръце. Отличителни признаци на добро състояние – изправеност, стремеж на тялото нагоре. Може да се каже – усещане за полет, стремеж към небето.

Калибровка на тялото

Тук цялата калибровка се подразделя на множество малки “подкалибровки”, то ест, необходимо е да се обръща внимание на промяната на наклона на корпуса, напрежението (отпуснатостта) в гърба, жестовете, положението на ръцете по отношение на тялото. И не забрявайте за какво ние въобще калиблираме – необходимо е да съпоставим всички изброени признаци с мислителните процеси в човека.

Калибровка на мимиката

Калибровката на мимиката също не е толкова проста, колкото изглежда. Необходимо е да се обръща внимание на множество различни мускули. Но това не е по силите на всеки, ето защо ще разгледаме най-важните признаци, като например напрягането и отпускането на устните. Въз основа на тези важни признаци вече може да се състави приблизителна картина на състоянието по-нататък.

Калибровка на движенията на очите.

Някои личности мислят, че НЛП се състои практически само от едната калибровка на очнодвигателните патерни. Няма да ги разочароваме, а на останалите ще кажа, че в НЛП има още много вкусотии J Да, тази разновидност на калибровката е много популярна и необикновено лесно се усвоява. Започваме, болярино. Много хора правят неосъзнати съпоставки между движенията на очите и това какво и как говори човек. Както се казва – очите не лъжат, очите са огледалото на душата. Сега ще ви открия тайната на злобните НЛПерци. А тайната се състои в това, че няма никаква тайна. Има съпоставяне на така наречената “линия на времето” и модалностите. За модалностите ще поговорим малко по-късно, а линията на времето обикновено минава в човека отляво на дясно, и може да се каже, че вляво се намира миналото, а в дясно – бъдещето. Така също, в човека има своеобразна “линия на модалностите”, която преминава отгоре надолу в следния ред Кинестетика, Аудиалистика, Визуалистика. Говорейки по-грубо, долу се намират чувствата на човека, горе – образите, посредата – звуците. И ако начертаем стара добра декартова координатна система, ние ще получим съоотношението на очнодвигателните патерни на конкретния човек. Обикновено (при повечето от 90 процента от хората) тези патерни изглеждат така:


Рисунка 1 - стандартни очнодвигателни патерни свързани с модалностите.

Сега – нужните пояснения. Тази схема е дадена така, като че ли ти гледаш в очите друг човек, то ест, както ти виждаш движението на очите. Тази схема не работи във всички случаи, например при левичарите линията на времето е насочена в другата посока, т.е. МИНАЛОТО се намира надясно. Което значи, че и всички спомени ще разпределят по тази схема отляво, а не отдясно.

Малко обяснение за кинестетиката. Може така да се каже, че чувствата нямат въображение, т.е. има само чувствена памет и няма конструиране. И там, където по патерн би трябвало да се намира кинестетичния спомен се намира Аудиодигиталната област (вътрешния диалог). Обръщането към тази област често означава, че човек разговаря сам със себе си.

Често възникват въпроси за това дали тези патерни работят и могат ли да бъдат излъгани те? Ще кажа така – ако човека е жив, то тези патерни работят. По-точно – тече ли мисловен процес, очите се движат. Понякога това става по-бързо, понякога – по-бавно, понякога очите се движат не съвсем така, както очакваш ти.

Сега, простичък признак как може да се използва това знание. Например, питаш момичето “какъв беше цвета на роклята на твоята приятелка вчера вечерта” ако очите се насочат Вк, то това просто означава, че тя с никаква приятелка не е била вчера, а сега КОНСТРУИРА визуален образ, който ей сега ще ти разкаже. Намекът ясен ли е?

Калибровка на дишането

Дишането също се подава на калибровка. Обръщайки внимание на дишането, може да се получи представа за степента на напрежение в организма. Дълбокото и плавно дишане най-вероятно означава, че човек се намира в спокойно и отпуснато състояние. И обратно – бързото и недълбоко дишане може да съответства на достатъчно развълнувано състояние. А дълбокото и често дишане може да е предизвикано от някаква възбуда, например сексуална.

Калибровка на речта

Основните калибрирани примени в речта на човека са силата на речта, скоростта и височината. И още, препоръчвам да се калибрират тези думи, които човек произнася, например, така наричаните словестни предикати. Но за тях ще поговорим буквално три реда по-надолу.

Калибровка на модалността.

И ето, че сега преминаваме към навика за калибриране на модалностите, които в една или друга степен обединяват всички навици на калибриране, които са изброени по-горе. Както вече споменах при хората съществуват модалности. Модалностите – това са своеобразни филтри при възприемането на външна информация, нещо като филтрите на обектива на фотоапарата – пропускат едни цветове и прихващат други. Обикновено се различават 3 модалности, въпреки, че те в действителност са шест. Тези модалности са – Визуална, Аудиална, Кинестетична, Офлакторна, Густаторна и Аудиодигитална (ВАКОГ+Ад). Съответно това са филтрите на възприятие на картинки, звуци, чувства, миризми, вкусове и логика. Най-често офлакторната и густаторна модалности се обединяват в кинестетичната модалност, а аудиодигиталната я пренебрегват, тъй като в чист вид тя се среща невероятно рядко.

По такъв начин, цялата калибровка на модалностите се свежда до обръщане на внимание на една от трите, така наричани предпочитаеми модалности. Модалностите могат да се калибрират по много признаци, и най-добре е това да се прави с различни методи, и всеки път да потвърждаваш калибровката на модалността. Започваме – калибровка на модалността с помощта на...

...Очнодвигателните патерни

Как изглеждат тези патерни е написано по-горе. Калибровката на модалността може да се извърши като се задават неутрални въпроси. Например, питайки “Какво прави днес сутринта във ваната?”. Гледаме очите – накъдето се насочат първо, тази модалност е и предпочитана. За гаранция си струва да се зададат още няколко въпроса.

... Наклона на главата и посоката на погледа.

Аз вече писах за стандартната схема на разположение на модалностите – визуалната като че ли се намира в горната част на тялото, аудиалната може да бъде поместена в центъра, а кинестическата се намира под корпуса. В такъв случай, ако погледа на човека често е насочен по-високо от линията на хоризонта, то той по всяка вероятност е визуал. Ако погледът “живее” на пода – то е кинестетик. Ако човека гледа напред малко по-ниско от хоризонта е аудиал.

... Дишането.

Хората, които предпочитат кинестетическата модалност имат равно и дълбоко дишане. При аудиалите то може да бъде дълбоко и често. При визуалите – недълбоко и бързо.

...Темпът на речта.

От горните признаци следва, че темпът на речта при кинестетика е бавен и може да се каже замислен. Аудиала има относително среден темп на речта, при визуалите речта е бърза.

... Жестове.

Можем с увереност да кажем, че активно размахващият ръце на нивото на главата си е визуал. Най-вероятно човекът който при разговор държи ръцете си на нивото на гърдите си и често докосвайки си ушите е аудиал. Кинестиците си държат ръцете надолу и почти не ги движат.

...Речник на предикатите.

Предикатите наричат сензорно украсените думи, т.е. думите, които се отнасят към една от модалностите. Ами, например, едва ли думата “топъл” ще се отнася към визуалната система на възприятие. Ето защо, установявайки своеобразен филтър на думите на друг човек, може да се забележи, предикатите от коя модалност се употребяват по-често. По-долу се привеждат конспектите от моя курс НЛП-Практик, в които ние сме филтрирали основата в търсенето на предикатите.

Рисунка 2 – предикати на визуалната модалност

Рисунка 3 – предикати на аудиалната модалност

Рисунка 4 – предикати на кинестетичната модалност

И още няколко подробности. Вземи в предвид, че модалностите при човека имат различна скорост на отреагиране. Най-бързата модалност е визуалната, най-бавната – кинестетичната. Ето защо не трябва да наричаме човека задръстеняк, само заради това, че той отначало чувства, а след това говори.

Упражнения, подобряващи навиците за калибриране.

Разбира се, че навиците за калибриране могат и трябва да бъдат развивани. За това ще са ти необходими един приятел и една година време. Година време – за достатъчна тренировка, приятелят – за необходимата част на битието на опитно зайче.

Скулптурология

Изпълнението е просто. Ти си избираш състояние, което може да ти бъде интересно. Например, съсредоточеност, целеустременост, жажда за действие и т.н. След това ти придаваш на тялото на приятеля си такава поза, която според теб най-пълно отразява това чувство. След това вие обменяте мнения и гледате що за щуротия се е получила. Желателно е да направите това упражнение – всеки по пет пъти в течение на 5-8 дни.

Добрият, лошият и злият.

Това упраженение служи за развитието на навика на комплексната калибровка, то ест на калибровката на състоянието с голяма точност. В упражнението ще ви трябва само време. Ти предлагаш на приятелят си мислено да избере от неговите познати двама души, които отговарят на типажите “добър” и “лош” (приятел – не приятел). Помоли го няколко пъти да си помисли за всеки от тях, калибрирайки през това време общото състояние на тялото. Препоръчвам да обърнете внимание на наклона на главата, напрежението на челюстите, устните, рамената, наклона на корпуса, лекото помръдване на пръстите на ръката и други малко забележими на пръв поглед фактори. След това ти започваш да задаваш въпроси, които изискват сравнение между тези хора. Като пример – “кой от двамата има по-дълги коси? Кой има по-тромава походка?” Твоят пъртньор в упражнението просто е длъжен да мисли за този човек, а не да говори. Казано с други думи, той е трябва с тялото си да отговаря на твоите въпроси. След като ти си изказал своето предположение, той е длъжен да потвърди или отхвърли твоите догадки. Когато достигнете определена степен на съвършенство въведете в играта трети персонаж освен “добрият” и “лошия”. Този персонаж го наречете с кодовото име “злия”. И аз ви препоръчвам да използвате за тази цел някой неутрален познат. За закрепване на навика повторете упражнението по 3-4 пъти с всеки от вас, в продължение на две седмици.

И за какво го пиша това тук?

Ще попитате вие и ще има нещо в този въпрос, което ще ме застави да ви отговоря. И наистина, защо да разработвам всички тези навици, ако в книгата на Пийз всичко отдавна е сдъвкано до нивото на възприятие на средностатистическия американец? Отговарям. Само при грамотна калибровка може да се установи правилен рапорт. Това е. Ако не ти трябва да бъдеш в рапорт със събеседника, то само за 99 долара аз ти предлагам комплект сапунисано въженце и услуги по ритане на табуретка изпод краката. Побързайте докато са валидни сезонните намаления.

Сергей Пахмов, понастоящем сертифициран НЛП-Практик.

Основи на НЛП
  Калибровка
  NLP – Какво, Защо и Какво от това?
  Рапорт
  Техника за пренасяне на влюбеността
Оперативна
BoyFriend Destroyers
Шаблони